219 Vẫn như cũ mới nhất

Một hôm Pop hỏi bạn tôi. “Ta cảm thấy không tốt lắm, xin giới thiệu một bác sĩ tốt.”

– Bạn anh trả lời. “Bác sĩ Honey rất tốt, ông ấy thường tính phí 2 đô la cho lần khám đầu tiên và chỉ 1,50 đô la cho những lần tiếp theo.”

– Nghe vậy, Bố nghĩ ra một kế. Anh đến chỗ ông Hớn và nói. “Bác sĩ, tôi trở lại kiểm tra một chút.”

Ông Honey nhìn vào mặt Pop, nghiên cứu ông một lúc, rồi gật đầu và nói. Xin hãy tiếp tục uống thuốc tôi đã kê lần trước.”